بیزینس
بیزینس
ویزای تجاری: یکی از متداول ترین وسخت ترین درخواست های اخذ ویزا را به خود اختصاص داده واین ویزا در ابتدا یک ماهه و سپس شش ماه صادر میش ...
توریستی
توریستی
ویزای توریستی : یکی از متداول ترین درخواست های اخذ ویزا را به خود اختصاص داده که مراحل درخواست و مدارک آن به شرح ذیل می باشد. ...
دیدار  اقوام - بستگان - دوستان
دیدار اقوام - بستگان - دوستان
ویزای دیدار اقوام: یکی از متداول ترین درخواست های اخذ ویزا را به خود اختصاص داده که مراحل درخواست و مدارک آن به شرح ذیل می باشد. ...